નાની દીકરી સમજદાર // Nani Dikri Samajdar // Family Drama // Gujrati Short Film

4 Просмотры
Издатель
Title : -નાની દીકરી સમજદાર // Nani Dikri Samajdar

LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE

Artists :
Aditya Gondaliya
Piyush vora
Siya Mistry
Payal Borisagar
Hiral patel

Label : Kala Studio
Copyright : KALA STUDIO
Camera - Bhavesh Bhavani, Alpesh Sheladiya
Editing - Sanjay Sheladiya, Kirti Savaliya
Director / Producer : MEHUL RADADIYA
Banner - KALA DIGITAL STUDIO
#GujaratiShortFilm

.......Thanks for
Категория
Кино
Комментариев нет.